calendar_viewerの「前の10件」のリンク

メッセージ

232:	} else {
233:		// n件表示時
234:		if ($limit_base < 0) {
235:			$left_YM = ''; // 表示しない (それより前の項目はない)
236:		} else {

234行目の条件は'<'ではなく'<='なような気がする。確認お願いします。トップ   編集 凍結 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2005-01-05 (水) 21:32:12
Site admin: PukiWiki Development Team

PukiWiki 1.5.4+ © 2001-2022 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 5.6.40-0+deb8u12. HTML convert time: 0.196 sec.

OSDN