RIGHT:&size(12){Category: [[:Internationalization]], [[:CategoryDev]], [[Team]]};
*翻訳担当 [#ufe8ec2a]
[[Team]]の役割のひとつである。

Pukiwikiのドキュメントの英訳と海外からのドキュメントの和訳を行う。

**関連 [#j1217c60]
-[[PukiWiki/1.4/添付文書]]
-[[BugTrack/760]] [I18N] Translation/Calibration request (翻訳/校正要求)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Site admin: PukiWiki Development Team

PukiWiki 1.5.4+ © 2001-2022 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 5.6.40-0+deb8u12. HTML convert time: 0.053 sec.

OSDN